Endüstriyel Atık Su Arıtma    |    Evsel Su Arıtma    |    Paket Arıtma

ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ

Image

 

 

Fiziksel Arıtma

Atık suda bulunan kirleticilerin fiziksel işlem ile sudan uzaklaştırılması esasına dayanmaktadır.

Izgaralar: İri hacimli malzemelerin ekipmanlara zarar vermesini engellemek amacıyla  kullanılan, aralık miktarına göre kaba ve ince olarak dizayn ünitelerdir.

Kum Tutucu: Atık suda bulunan kum vb. ayrışamayan maddelerin ekipmanları aşındırmasını engellemek amacıyla kullanılan ünitedir.

Yağ Tutucu: Atık suda yağ ve gres ihtiva eden suların yüzdürme esasına dayandırılarak uygulanan ünitedir. 

Dengeleme Havuzu: Atık suyun debi ve karakteristiğindeki salınımları engellemek amacıyla uygulanan ünitedir.

Ön Çökeltme Havuzu: Atık suda bulunana katı maddelerin yerçekimi etkisi ile çökeltilerek sudan uzaklaştırıldığı ünitedir.

______________________________________________________________________________

Kimyasal Artıma

Atık suda çözünmüş ya da askıdaki maddelerin kimyasallar ilave edilip, çökebilir forma getirilmesi esasına dayanmaktadır.

Nötralizasyon: Atık suyun asit ve kireç ilave edilerek koagülasyon için uygun pH değerlerine getirilmesi işlemidir.

Koagülasyon: Atık sudaki askıdaki katı maddelerin çekirdek oluşturulması işlemidir. Atık su karakteristiğine uygun olarak genellikle Alüminyum Sülfat, Demir Sülfat, Demir III Klorür gibi kimyasallar kullanılmaktadır.

Flokülasyon: Yardımcı koagülant (Polielektrolit) kullanılarak koagülasyon ünitesinde oluşan çekirdeği suda çökebilecek büyüklükte flok oluşturulması işlemidir.

Kimyasal Çökeltme Havuzu: Kimyasal maddeler yardımıyla çökebilir forma gelen flokların çöktürülerek sudan uzaklaştırıldığı ünitedir.

Lamelli Çökeltme Havuzu: Kimyasal çökeltme işlemi sırasında çökeltilmeden kaçan flokların yüzey attırıcı plakalar yardımıyla sudan uzaklaştırıldığı ünitedir.

______________________________________________________________________________

Biyolojik Arıtma

Atık suda bulunan kirletici olarak tanımlanan askıda ve çözünmüş halde bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar aracılığı ile parçalanarak ayrıştırılması esasına dayanmaktadır.

Ortamdaki oksijen varlığına göre aerobik ve anaerobik olarak sınıflandırılan biyolojik arıtma sistemleri, organizmaların sistemdeki durumuna göre de süspansiye ve sabit film (bağlı) prosesleri olarak da sınıflandırılabilmektedir. Buna göre;

Aerobik Biyolojik Büyüme Prosesleri

Süspanse Büyüme Prosesleri            

   Aktif Çamur Prosesi                 

   Havalandırmalı Lagünler            

   Stabilizasyon Havuzları

   Oksidasyon Hendekleri

Bağlı Büyüme Prosesleri

   Damlatmalı Filtre Prosesi

   Biyodisk Üniteleri

Anaerobik Biyolojik Büyüme Prosesleri

   Süspanse Büyüme Prosesleri               

   Anaerobik Kontakt                               

Bağlı Büyüme Prosesleri                                                      

Yukarı Akışlı Dolgu Sütunu

Akışkan Yatak

En sık rastlanan aktif çamur prosesidir.

Bu prosesin aşamaları;

pH Kontrol Havuzu: Atıksuyun pH’nın mikroorganizma yaşamını uygun olup olmadığının kontrolu ve gerektiğinde asit veya baz ile müdahale edildiği ünitedir.

Havalandırma Havuzu: Aktif çamur prosesinin önemli adımlarından birini oluşturmaktadır. Aktif çamur, biyolojik aktivite gösteren çamur anlamında kullanılmaktadır. Optimum pH’ta gelen sudan mikroorganizmalar besin (kirleticiler), mikroorganizma çoğalması ve biyolojik parçalanmaya yeterli olan oksijen havalandırma havuzunda bulunan aeratör, difüzör vb. tarafından karşılanmaktadır. Havalandırma havuzunda biyolojik aktivite gösterecek olan mikroorganizmalar için optimum şartlar oluşturularak kirleticilerin biyolojik olarak ayrıştırılması gerçekleşmektedir. Biyolojik olarak ayrışan kirleticiler flok olarak çökeltme havuzlarında uzaklaştırılmaktadır. Ancak uzaklaştırılan flok içerisinde mikroorganizmada bulunmaktadır. Havalandırma havuzunda ayrışmayı sağlayabilmek için belirli seviyede mikroorganizma bulunması gerektiğinden çökeltme havuzundan suyun havalandırma havuzuna geri devredilmesi önemli rol oynamaktadır.

Biyolojik Çökeltme Havuzu: Biyolojik ayrışma sonucu oluşan çökebilen maddelerin sudan uzaklaştırılması için kullanılan ünitedir. Çökelen maddelerde aktif çamur bunduğundan bir bölüme sistemdeki mikroorganizma konsantrasyonunu kaybetmemek için geri devredilirken bir kısmı da sistemden uzaklaştırılmaktadır.

______________________________________________________________________________

İleri Arıtma

Dezenfeksiyon: Arıtma tesisi çıkış suyunda su ile taşınabilen ve hastalık yapan mikroorganizmaların giderilmesi amacıyla uygulanan işlemdir.

Filtrasyon: Çökeltme ünitelerinde giderilemeyen askıda katıların tutulması için uygulanan işlemdir.

İyon Değiştirme: Atıksuda istenmeyen katyon ve anyonların giderilmesi amacıyla  uygulanır. (Örnek Fe+2)

Ters Osmos: Atıksuyun yeniden kullanılabilmesi amacı ile genellikle endüstriyel atık su arıtımında kullanılan çözünmüş inorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması yada geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir.

Azot Giderme: Atıksuda bulunan amonyum iyonları bakteriler yardımıyla  nitrifikasyon kademesinde önce nitrite sonra nitrata dönüştürülmektedir. Denitrifikasyon kademesinde nitrat anoksik şartlarda azot gazına dönüştürülerek sudan uzaklaştırıldığı ünitedir.

Fosfor Giderme: Atıksudaki fosfor bileşiklerinin giderilmesi alıcı ortamda alg oluşumunu engellemek açısından önemlidir. Fosfor bileşikleri kimyasal maddeler kullanılarak fosfor, fosfat tuzları şeklinde çöktürülerek giderilebilirken biyolojik arıtmada mikroorganizma tarafından alınarak da giderilebilmektedir.

______________________________________________________________________________

Çamur Arıtımı

Çökeltme havuzlarından alınan çamurun sistemin uzaklaştırılmasıdır. Çamur bertarafında en çok yoğunlaştırma, çamur çürütme ve susuzlaştırma işlemleri uygulanmaktadır.

Yoğunlaştırma: Arıtma tesislerinde çamur miktarını azaltmak ve çamur işleme birimlerinin boyutlarını azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. 

Çamur Çürütme: Aerobik ve anaerobik ortamda çamurların mikroorganizmalar aracılığı ile parçalanması işlemidir.   

Susuzlaştırma: En çok kullanılanlar çamur kurutma yatakları ile filtrepres ve beltpres gibi susuzlaştırma işlemleridir.